Hizmetlerimiz

Yerli ve Yabancı şirketlerin, muhasebe kayıtlarının Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası şirketlerin ihtiyacına yönelik, rapor, analiz ve yorumların yapılarak şirketlerin verimliliğine katkı sağlamak

 • Alış, Satış,  Gider faturaları, Tahsilat ve Tediye Makbuzları ile Kasa, Çek, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi. Faaliyette bulunulan sektörün özelliğine göre muhasebe sisteminin kurulması
 • Oluşturulan tüm muhasebe kayıtlarının vergi, sosyal güvenlik ve diğer kanunlarına uygunluğun kontrolü ve kontrol sonrası düzeltme işlemlerinin yapılması
 • Muhasebe kayıtlarının işlenmesi ve kontrolü sonrası, mizanda bulunan tüm hesapların şekli ve içerik kontrollerinin yapılarak mutabakatların yapılması. Cari hesap, denetim notları, düzeltme öncesi ve sonrası durumu gösterir çalışma  kağıtları ile yapılan mutabakatların belgelere dayandırılması.                                                                                                                           
 • Bilgi, Deneyim ve Teknik yetersizlikler nedeniyle, Muhasebe Kayıtlarında Yapılan hata ve oluşan eksikliklerin giderilmesi için Firma içi personele eğitim verilmesi,
 • Firmanın ve Sektörün içinde bulunduğu, üretim gücü, piyasası, hammadde temini, finansal durumu ve benzeri kriterleri değerlendirerek; Firmanın Ekonomik dalgalanmalardan ne şekilde etkileneceğini tespit etmek amacıyla, Aylık Rapor standartları oluşturmak ve bu raporları analiz ederek sürecin en iyi şekilde yönetmesine destek olmak
 • Aylık, Üç aylık, Altı aylık ve Yıllık olarak Gelir-Gider- Kar-Zarar  Bütçesi, Nakit Akış Bütçesi, Yapmak. Fiili gerçekleşmeleri ay sonlarında Bütçeler ile kıyaslamak. Aylık Bilanço, Gelir Tablosu Hazırlamak, Gelir Tablosu ve Bilanço Kalemlerinin Dikey ve Yatay Finansal analizlerini yaparak Firmanın Banka ve Diğer Finans Kurumları nezdindeki kredibilitesini ölçmek.
 • KDV, Muhtasar, Damga, Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini Vergi Mevzuatı çerçevesinde hazırlamak, tahakkuk ettirmek ve ödemelerin yapılabilmesi için firmaya tahakkukları  iletmek
 • Vergi Daireleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı,  Sosyal Güvenlik Kurumlarındaki açılış, yazışma, düzletme, itiraz, şifre alma ve diğer işlemleri yapmak.
 • Firmalardan, Çalışanların aylık Puantaj, Kazanç, Ek Kazanç, İndirim v.b. bilgilerini alarak, Aylık  Ücret Bordrolarını hazırlamak. Bankaya Yatması gereken Maaş ve Asgari Geçim  İndirimi  (A.G.İ.) Tutarlarını bildirmek.
 • SSK bildirgelerini hazırlanmak, tahakkuk ettirilmek ve ödemelerinin yapılabilmesi için ilgili departmana iletilmek
 • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgerinde faaliyet gösteren firmalarda, vergi avantajlarının uygulanması ve kanun kapsamında muhasebe sisteminin kurulması

                                   

 ŞİRKET  KURULUŞ  VE ÖRGÜTLENME HİZMETLERİ

 • Yabancı Şirket Kuruluşu (Anonim ve Limited)
 • Yabancı Şirket Şube veya irtibat Bürosu Açılışı
 • Serbest Bölgelerde Şirket Kuruluşu
 • Anonim Şirket Kuruluşu
 • Limited Şirket Kuruluşu
 • Adi Ortaklık   Kuruluşu
 • Şahıs Firması Kuruluşu
 • Şirket Dönüşüm İşlemleri (Ltd.Şti.’den Anonim Şirkete veya Tersi Dönüşüm)
 • Sermaye Artırımı ve Sermaye Ödendi rapor düzenleme
 • Hisse Devri
 • Adres Nakli
 • Şube, Depo, Teşhir, Fabrika vb. Asıl işyerine bağlı ek birimlerin Açılışı
 • Anonim Şirket Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul İşlemleri
 • Anonim Şirket Mali Genel Kurulu İşlemleri
 • Şirket imza Yetkilisi Atanması
 • Ana Sözleşmedeki maddelerinin Değişikliği
 • Tasfiye Giriş işlemleri
 • Tasfiye Sonu işlemleri

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE FAALİYETTE BULUNAN İŞLETMELERE YÖNELİK VERGİ TEŞVİKLERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI 

 • Yazılım ve Ar-Ge Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlara Uygulanan Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası 
 • Bölgede Çalışan Personelinin Ücretlerine İstisna Uygulanması
 • KDV istisna Uygulaması 

VERGİ DANIŞMANLIĞI 

E-FATURA, E-ARŞİV, E-DEFTER, E-İRSALİYE UYGULAMALARI  

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ (GELİR VERGİSİ)

 • Ticari Faaliyetlerin Özellikleri
 • Şahıs Şirketlerinin Ortaklık Yapısı ve Vergilendirmede özellik arz eden hususlar
 • Birinci Sınıftan İkinci Sınıfa Geçiş Koşulları
 • İkinci Sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş Koşulları
 • Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinin Vergilendirilmesi
 • Ticari Kazancın Tespiti ve İstisnaları 
 • Yurtdışı Faaliyetlerden Doğan Zararların Mahsubu
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine Dahil Edilen Kazan ve İratlardan Yapılacak İndirimler 
 • Mahsuben İade
 • Nakden İade
 • Özellik Arz eden Durumlarda Gelir Vergisi Beyanının Verilmesi (Ölüm, Gaiplik, Kısıtlılık)
 • Hesaplanan Verginin Ödenme Zamanı ve Yeri

KURUM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

 • Kurumlar Vergisinin Konusu ve  Özellikleri
 • Kurumlar Vergisi Tam ve Dar mükellefleri ve Özellikleri (Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, İktisadi Kamu Kuruluşları, Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler, İş Ortaklıkları (Joint Venture), Döner Sermayeli İşletmeler
 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler
 • Diğer Kanunlarda Yer Alan Muafiyetler
 • Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İstisna Kapsamına Alınan Kazançlar
 • Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisnalar
 • Safi Kurum Kazancının Tespiti
 • Safi Kurum Kazancının Tespitinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 • Beyanname Verilme Zamanı, Yeri ve Eklenecek Belgeler
 • Vergi Alacaklarının İadesi ve Mahsubu

  OUTSOURCHING (DIŞ KAYNAK) TEMİNİ FİRMA  İÇİ SÜRELİ – SÜRESİZ

DIŞ KAYNAK TEMİNİ HİZMETLERİ

 • Bordrolama
 • Cari Hesap Mutabakatları
 • Banka Kayıtlarının girilmesi
 • Ay içi evrak ve diğer hareket girişleri
 • İç Denetim
 • Raporlama
 • Analiz
 • Muhasebe Sistemi Kurulması
 • Finans Sistemi Kurulması
 • Verimlilik ve Karlılık Atışı için Maliyet Sistemi Kuruluşu

GAYRİMENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

 • TL ve Döviz Cinsinden Konut Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 • TL ve Döviz Cinsinden İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 • İşyeri Kira Gelirlerinden artan Stopaj alacağının iade işlemleri
 • Gayrimenkul Sermaye Gelirlerinin istisnaları, muafiyetleri Konularında Danışmanlık

MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

 • TL ve Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat Faiz Geliri Vergilendirilmesi
 • Hazine Bonosu Faiz Geliri Vergilendirilmesi
 • Eurobondlardan elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
 • Yurtdışında Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi
 • Kar Paylarının (Temettü Geliri) Vergilendirilmesi
 • Repo Faiz Geliri Vergilendirilmesi
 • Borsa Alım, Satım Kazancı Vergilendirilmesi
 • Gayrimenkul Alım, Satım Değer Artış Kazancı Vergilendirilmesi
 • Aile Bireyleri ile Küçüklerin, Kısıtlıların ve Mümeyyiz Olmayanların Vergilendirilmesi
 • Menkul Sermaye İratlarının istisnaları, muafiyetleri vb. Konularda Danışmanlık

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi